O športu‎ > ‎

Osnovna pravila

Ko igro ultimate nekoliko bolj spoznamo, ugotovimo, da ima kar nekaj posebnosti in pravil, ki so dokaj kompleksna, vendar pa v samem začetku igranja niso toliko pomembna in se jih posameznik lažje uči sproti, med samim igranjem. Zato v nadaljevanju predstavljamo tista osnovna pravila in posebnosti, s katerimi se igralec najprej sreča in jih je potrebno poznati, preden začne igrati ultimate oz. se udeleži prvega tekmovanja.

Nekaj osnovnih pravil za lažje razumevanje igre:

1. Igrišče: Igrišče za ultimate je ravna površina z belimi črtami, ki označujejo posamezne dele igrišča. Za podlago je lahko trava ali mivka na prostem ter parket v dvorani. Oblika igrišča je pravokotna, ki ima na vsakem koncu končno cono. Med obema končnima conama pa je osrednji del igrišča, v katerem se odvija večji del igre. Za igranje ultimata v dvoranah se uporabljajo rokometna igrišča, ki so 45 metrov dolga in 25 metrov široka, od tega je 6 metrov končne cone. Igrišče z mivko je dolgo 75 metrov, široko 25 metrov, končna cona je dolga 15 metrov. Brick točka je od linije končne cone oddaljena 10 metrov. Na travnatih površinah pa je velikost igrišča podobna nogometnemu, in sicer je 100 metrov dolgo, 37 metrov široko, končna cona je dolga 18 metrov, brick točka pa od linije končne cone oddaljena 20 metrov. Debelina vseh črt, ki označujejo posamezne dele igrišča, je med 75 in 120 mm in niso del prostora, ki ga omejujejo. Torej, že sam dotik črte med igro pomeni out oz. prestop. Označba (črta) mora biti takšna, da ne predstavlja nevarnosti za igralce. Zaradi boljše preglednosti in orientacije igralcev, sta končni coni dodatno označeni s stožci, ki so mehki in živih barv, običajno živo oranžni. Ker se večji del sezone ultimate igra zunaj, na travnati površini, je za lažje razumevanje zgoraj napisanega spodaj priložena skica travnatega igrišča z vsemi potrebnimi označbami.2. Število igralcev: Na travnatih igriščih ekipo sestavlja maksimalno 7 (minimalno 5) igralcev oz. igralk, na peščenih igriščih in igriščih v dvorani pa ekipo sestavlja 5 igralcev oz. igralk.

3. Kapetan ekipe: Pred tekmo kapetana obeh ekip z žrebom odločita, kdo ima možnost prve izbire med prvim napadom oz. obrambo in izbiro strani, s katere bo ekipa začela tekmo. Na roki ima kapetanski trak in med tekmo lahko edini kliče time out, ko ima njegova ekipa v posesti frizbi.

4.Začetni met: Vsaka točka se začne z začetnim metom, imenovanim »pull«, pred katerim se vsi igralci postavijo za prednjo črto1 končne cone, ki jo v tem napadu branijo. Začetni met izvajajo igralci, ki so v zadnjem napadu dosegli točko in so sedaj v obrambi. Izvede se lahko le v trenutku, ko je nasprotnik pripravljen na igro in to signalizira z dvignjeno roko nad glavo. Namen začetnega meta je, da poizkušamo vreči frizbi čim dlje od končne cone, ki jo igralci branijo.

5. Brick točka: Če pri začetnem metu frizbi preleti igrišče in pade v out, ne da bi se pred tem dotaknil igralnega polja ali enega izmed napadalcev, ima napadalno moštvo možnost začeti igro z brick točke (glej skico 1). To stori tako, da preden napadalec pobere frizbi, dvigne roko nad glavo in zakliče: »Brick!«.

6. Točkovanje: Vsakokrat, ko ekipa v napadu izvede uspešno podajo (igralec, ki ujame frizbi ga mora zadržati najmanj 3 sekunde) v nasprotnikovo končno cono, doseže točko. Točka se prav tako doseže v primeru, če obrambni igralec prestreže podajo napadalcev v končni coni napadalcev (Callahan point). Po vsaki doseženi točki se igra takoj nadaljuje, ekipi zamenjata strani igrišča in igra se prične z začetnim metom.

7. Gibanje frizbija: Frizbi se lahko podaja v vse smeri do soigralcev. Frizbi lahko v ukrivljenem letu leti tudi preko zunanjih meja igrišča. Igralec, ki v roki drži frizbi, se imenuje podajalec oz. »thrower« in se ne sme premikati razen s pivotiranjem okoli stojne noge. Obrambni igralec oz. »marker« je igralec, ki krije podajalca. Podajalec ima na voljo 10 sekund (na prostem) oz. 8 sekund (v dvorani), da poda frizbi svojemu soigralcu. Če tega v omenjenem času ne stori, pride do spremembe v posesti frizbija.

8. Potrditev frizbiija (check): Kadarkoli se igra prekine zaradi time out-a, prekrška, kršitve pravil, poškodbe ali preprečitve trka med igralci in s tem nastanka poškodbe, se igra prične s potrditvijo frizbija. Frizbi lahko potrdi marker ali pa ga napadalec potrdi sam z dotikom tal s frizbijem in klicem »disk in«, če je njegov obrambni igralec v trenutku prekinitve preveč oddaljen.

9. Izštevanje (stall count): Z njim lahko obrambni igralec prične, ko je od podajalca oddaljen v radiu 3 metrov. Izštevanje se prične z besedo »stalling«, kateri sledi glasno štetje do 8 oz. 10 v sekundnem intervalu. V primeru, da se obrambni igralec med štetjem od podajalca odmakne za več kot 3 metre, se štetje izniči in se prične ponovno šteti od 1 naprej. Če podajalec v 8 oz. 10 sekundah ne poda frizbija se zgodi »turnover«.

10. Sprememba posesti: Kadar podaja ni uspešna (frizbi pade na tla, je prestrežen, ga ujamemo v outu, podajalec dobi hand block), obramba takoj prevzame posest nad frizbijem in preide v napad.

11. Menjava igralcev: Menjava igralcev se lahko izvede po vsaki doseženi točki in v primeru poškodbe igralca med samo točko. V vseh drugih primerih menjava igralcev med posamezno točko ni dovoljena.

12. Fizični kontakt: Vsak fizični oz. namerni kontakt med igralci je izrecno prepovedan. Prav tako so prepovedane fizične blokade in zastiranje vidnega polja. Vsak kontakt je prekršek (foul).

13. Prekrški (fouls): V kolikor pride med igralci do kontakta, je storjen prekršek. Če prekršek ne vpliva na posest frizbija, se igra lahko nadaljuje tako kot, da prekrška ni bilo. V primeru, da prekršek vpliva na potek igre ali se igralec, ki je storil prekršek, s tem ne strinja (contested foul), pa se frizbi vrne igralcu, nad katerim se je zgodil prekršek in igra se nadaljuje od tam.

14. Sojenje: Igralci so odgovorni za storjene prekrške in kršitve igre. Med seboj sami odločajo o storjenih prekrških in morebitnih kršitvah igre. Zaradi odsotnosti sodnikov je izredno pomemben fair play med igralci.

15. Športni duh (spirit of the game): Ultimate daje velik poudarek medsebojnemu spoštovanju in spodbuja fair play. Spodbuja tekmovalnost, ki pa nikoli ne sme preseči meje spoštovanja med igralci in mora biti v skladu s pravili. Izredno pomemben je užitek igranja, vsi igralci se morajo med igro dobro počutiti in v njej uživati.

16. Kategorije turnirjev:
Open – ekipa je sestavljena iz samih igralcev.
Women – ekipa je sestavljena iz samih igralk.
Mixed – ekipa mora biti sestavljena tako, da sta v igri poleg igralcev ves čas prisotni najmanj 2 oz. največ 3 igralke pri 5 na 5 in 3 oz. največ 4 igralke pri 7 na 7.
Soft mixed – ekipa mora biti sestavljena tako, da je v igri poleg igralcev ves čas prisotna najmanj 1 oz. največ 2 igralki pri 5 na 5.
Masters – ekipa je sestavljena iz igralcev oz. igralk, ki so starejši od 33 let.

Celtona pravila, trenutno še v angleščini, pa lahko najdete pod zavihkom dokumenti in gradivo.

Viri:
  • Dreu, M. (2009). Ultimate, njegove pojavne oblike in značilnosti.,
  • ŠD Frizmi